About_TH

DSC_0009a

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์

โครงสร้างองค์กร

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ประวัติความเป็นมาคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ชื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเริ่มแรกตั้งมีชื่อว่า “คณะมนุษยศาสตร์” และเป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะวิชาที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นคณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีนดำเนินการสอนหลักสูตร วิชาเอกภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษดำเนินการสอนหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะมนุษยศาสตร์” เป็น “คณะศิลปศาสตร์” โครงสร้างในครั้งนั้นประกอบด้วย 7 สาขาวิชา และ 1 สำนักงาน ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์พื้นฐาน และสำนักงานเลขานุการคณะ

ปีการศึกษา 2543 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้จัดตั้งสาขาวิชาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ในเดือนมีนาคมปีการศึกษา 2544 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะใหม่ให้ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา และ 1 สำนักงาน คือ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะ สาขาวิชามนุษยศาสตร์เกิดจากการรวม 4 สาขาวิชาเดิมเข้าด้วยกันคือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปะศาสตร์พื้นฐานบางส่วน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เกิดจากการรวม 3 สาขาวิชาเดิมเข้าด้วยกันคือ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์พื้นฐานบางส่วน

ปีการศึกษา 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้จัดตั้งสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2547 อนุมัติให้จัดตั้งสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ โดยแยกกลุ่มวิชาภาษาไทยออกมาเป็นสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย และรวมกลุ่มวิชาในสาขามนุษยศาสตร์กับสาขาสังคมศาสตร์เป็นสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตร์ได้มอบหมายให้สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-ภาษาจีนซึ่งเป็นหลักสูตรเอกคู่และเป็นหลักสูตรนานาชาติ และได้เปิดดำเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2548 อีกทั้งได้มอบหมายให้สาขาวิชาภาษาจีนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษา ที่1/2550 ปีการศึกษา 2549 คณะศิลปศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่อีก 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2550

ช่วงปลายปีการศึกษา 2550 คณะศิลปศาสตร์ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2551

ปีการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 201 คน ซึ่งมาศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาจีน อีกทั้งได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่อีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาภาจีน ได้แยกไปจัดตั้งเป็นคณะภาและวัฒนธรรมจีน ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 1 สำนักงาน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะ และเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิชาเอกระดับปริญญาตรีจำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาเอกภาษาจีน หลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาเอกการท่องเที่ยว หลักสูตรวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน หลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และหลักสูตรวิชาเอกอุตสาหกรรมการบริการ อีกทั้งรับผิดชอบดำเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
อนึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิชาโทด้วยอีกจำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรวิชาโทปรัญชา หลักสูตรวิชาโทจิตวิทยา หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาโททักษะการสอน และหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ และพัฒนาคณะฯให้มีความเจริญ ก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

คณบดี

1. อาจารย์ปราณี ตันตยานุบุตร            ระหว่าง พ.ศ. 2535-2537
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ น้อยแสงศรี        ระหว่าง พ.ศ. 2537-2543
3. อาจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์        ระหว่าง พ.ศ. 2543-2545
4. รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต            ระหว่าง พ.ศ.2545-2546
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์    ระหว่าง พ.ศ.2546-2553
6. อาจารย์สุรีย์รัตน์ มาระโพธิ์            ระหว่าง พ.ศ.2553-2556
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย            พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

Scroll to Top