Journal_TH

DSC_0009a

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์เป็นวารสารในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ และเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สอง ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอบเขตเนื้อหา

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การท่องเที่ยว

ข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์

      วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์รับบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

  1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ ทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/about/submissions
  2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที
  3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน
  4. ถ้าผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ขอให้ผู้เขียนชำระเงินค่าตีพิมพ์ ผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 450-2-05411-8 และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางอีเมลเพื่อเป็นหลักฐานด้วย   
  5. หลังจากกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์บทความแล้ว กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
  6. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินการพิจารณาโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

บทความใน “วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์” เป็นทัศนะของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อเขียนเหล่านั้น

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์
วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ แบ่งเนื้อหาของวารสารออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 1 ปี) เรื่องละประมาณ 20-25 หน้ากระดาษขนาดA4
  2. บทความทางวิชาการ เรื่องละประมาณ 15-20 หน้ากระดาษขนาด A4

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ผศ.ดร.พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์ บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

Scroll to Top