Curriculum – DA

หลักสูตร

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [English]
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) [English and Chinese (International Program)]
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง [Communicative Thai as a Second Language]

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Master of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Doctor of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาเอก : หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Doctor of Arts Program in Communicative Thai as a second language

 
โอกาสในการทำงาน
 • ครู/อาจารย์ภาษาไทยในต่างประเทศ
 • ครู/อาจารย์ภาษาไทยที่สอนนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • ผู้ประสานงานด้านภาษา
 • นักแปล ล่าม
 •  

1. ชื่อหลักสูตร 

           ภาษาไทย              :   หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

          ภาษาอังกฤษ           :   Doctor of Arts Program in Communicative Thai as a second language

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

         ชื่อเต็ม (ไทย)           :   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

          ชื่อย่อ (ไทย)            :   ศศ.ด. (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

         ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       :   Doctor of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

          ชื่อย่อ (อังกฤษ)        :   D.A. (Communicative Thai as a  Second Language)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

            ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         4.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

               หลักสูตรแบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

               หลักสูตรแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

            หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1 แบบ 2.1) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

ติดต่อสอบถาม
คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 และ 3
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1176, 1178, 1431
Website: https://arts.hcu.ac.th/
Line : @@629vlyks
Fanpage คณะศิลปศาสตร์: https://www.facebook.com/LiberalArtsHCU
Instragram: https://www.instagram.com/liberalartshcu

Scroll to Top