Curriculum – MA

หลักสูตร

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [English]
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) [English and Chinese (International Program)]
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง [Communicative Thai as a Second Language]

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Master of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Doctor of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาโท : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Master of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โอกาสในการทำงาน
 • ครู/อาจารย์ภาษาไทยในต่างประเทศ
 • ครู/อาจารย์ภาษาไทยที่สอนนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • ผู้ประสานงานด้านภาษา
 • นักแปล ล่าม

1. ชื่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
         ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Communicative Thai as a  second  language

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

         ชื่อเต็ม (ไทย)           :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

          ชื่อย่อ (ไทย)            :   ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

         ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       :   Master of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

          ชื่อย่อ (อังกฤษ)        :   M.A. (Communicative Thai as a  Second Language)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

            ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         42 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

         หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 

ติดต่อสอบถาม
คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 และ 3
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1176, 1178, 1431
Website: https://arts.hcu.ac.th/
Line : @@629vlyks
Fanpage คณะศิลปศาสตร์: https://www.facebook.com/LiberalArtsHCU
Instragram: https://www.instagram.com/liberalartshcu

Scroll to Top