Curriculum – BA

หลักสูตร

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [English]
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) [English and Chinese (International Program)]
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง [Communicative Thai as a Second Language]

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Master of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  Doctor of Arts (Communicative Thai as a  Second Language)

ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ –  Bachelor of Arts Program in English

โอกาสในการทำงาน
 • ครู อาจารย์ ติวเตอร์ ผู้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ นักแปล
 • มัคคุเทศก์ งานในสายบริการและท่องเที่ยว
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • งานธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฯลฯ
 

1. ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

     ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (English)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและมีทักษะทางด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีภาษาอังกฤษ และการแปล โดยเน้นการสอนทั้งทางด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดการศึกษารูปแบบการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

         5.1  รูปแบบ 
                      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
         5.2  ประเภทของหลักสูตร 
                      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
         5.3  ภาษาที่ใช้
                      การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ
         5.4  การรับเข้าศึกษา
                      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
         5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
         5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ติดต่อสอบถาม
คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 และ 3
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1176, 1178, 1431
Website: https://arts.hcu.ac.th/
Line : @629vlyks
Fanpage คณะศิลปศาสตร์: https://www.facebook.com/LiberalArtsHCU
Instragram: https://www.instagram.com/liberalartshcu

ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน [หลักสูตรนานาชาติ]
Bachelor of Arts Program in English and Chinese [International Program]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in English and Chinese (International Program)

 โอกาสในการทำงาน

 • ครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน นักแปล
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สายการบิน
 • อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีน ในการสื่อสาร ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ

1. ชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
        ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English and Chinese (International Program)

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

        ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
        ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (English and Chinese)

3. วิชาเอกเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งให้

        ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยเน้นการสอนทั้งทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ และการเรียนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาราชการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสาธารณะ สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ภาษา และสามารถนําความรู้ด้านภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        150 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

      5.1 รูปแบบ

              เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

      5.2 ประเภทของหลักสูตร

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

      5.3 ภาษาที่ใช้

              การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

       5.4 การรับเข้าศึกษา

            รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ติดต่อสอบถาม
คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 และ 3
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1176, 1178, 1431
Website: https://arts.hcu.ac.th/
Line : @@629vlyks
Fanpage คณะศิลปศาสตร์: https://www.facebook.com/LiberalArtsHCU
Instragram: https://www.instagram.com/liberalartshcu

ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Bachelor of Arts Program in Communicative Thai as a Second Language

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Bachelor of Arts (Communicative Thai  as a  Second Language)
 
โอกาสในการทำงาน
 • ครู/อาจารย์ภาษาไทยในต่างประเทศ
 • กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร
 • ประชาสัมพันธ์
 • มัคคุเทศก์
 • เลขานุการ
 • ผู้ประสานงาน
 • นักเขียน
 • นักแปล ล่าม
 • อาชีพใดอื่นที่มีการสื่อสารภาษาไทยเป็นหลัก

1. ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
      ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts Program in Communicative Thai as a  Second  Language

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

      ชื่อเต็ม (ไทย)       :               ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

      ชื่อย่อ  (ไทย)       :               ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

      ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :               Bachelor of Arts (Communicative Thai  as a  Second Language)

      ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :               B.A. (Communicative Thai as a  Second Language)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

      เป็นหลักสูตรด้านภาษาไทย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมี  ชาวต่างประเทศจำนวนมากสนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในสถาบันการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรดังกล่าวจึงมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรม  มีความสามารถในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในบริบทของสังคมไทยทั้งด้านการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      135 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

ติดต่อสอบถาม
คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 และ 3
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1176, 1178, 1431
Website: https://arts.hcu.ac.th/
Line : @@629vlyks
Fanpage คณะศิลปศาสตร์: https://www.facebook.com/LiberalArtsHCU
Instragram: https://www.instagram.com/liberalartshcu

Scroll to Top