DOWNLOAD_TH

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวการศึกษา

ประกาศจากคณะ

ตารางสอน

E-learning

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

สำนักทะเบียนฯ

แผนกทุนฯ

หอพักนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

การจัดการความรู้

โครงการ

องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้

โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการสอนเรื่อง”การสอนภาษาจีนแบบAvtive Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคดิจิทัล” เป็นโครงการที่นำเสนอรูปแบบกิจกรรมต่างๆมาช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีสีสัน ความหลากหลายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเรียนรู้จากกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของเกมหรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมาก สามารถสร้างหรือออกแบบกิจกรรมในรูปแบบต่างๆและสามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถออกแบบในการสอนทั้ง online หรือ outline ได้ อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้เหมาะกับการสอนในชั้นเรียนหรือการทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าการสอนทางออนไลน์

สรุปผลตามดัชนีชี้วัดของโครงการได้ดังนี้  

  1. จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. ความพีงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวิทยาลัยเพื่อพัฒนาdkiการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7
  3. อาจารย์มีความเข้าใจระบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ Avtive Learning คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7
  4. อาจารย์สามารถนำการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ Avtive Learning ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของวิทยาลัย คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7
  5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.7

 แนวคิดและข้อเสนอแนะ

  1. การสร้างและออกแบบกิจกรรมแบบแบบ Avtive Learning ลักษณะนี้ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นบางรายวิชามีการดำเนินการอยู่แล้ว น่าจะนำมาแบ่งปันหรือนำเสนอเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชาที่เห็นควรเหมาะสม
  2. ควรให้มีการปฏิบัติโดยสร้างหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสามารถนำไปใช้ได้เลย
  3. ต้องการให้อาจารย์ในวิทยาลัยที่สอนรายวิชาร่วมกันเป็นทีม ออกแบบกิจกรรมหรือสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนและนำเสนอเพื่อเป็นแนวปฏิบัติหรือตัวอย่างต่อไป  

 

Scroll to Top